PROGRAM PENSIJILAN PENGURUS PROJEK BERTAULIAH JKR COMPETENCY BASED ASSESSMENT SYSTEM (CBAS)

1. PENGENALAN

Program Pensijilan Pengurus Projek JKR merupakan salah satu inisiatif yang telah dibangunkan oleh PROKOM di bawah Program Pengurusan Perubahan JKR dan selaras dengan JKR Strategic Framework 2007-2010. Melalui program pensijilan ini, pengetahuan dan kemahiran akan dinilai berpandukan kepada JKR Competency Standards for Project Management yang mana telah dibangunkan berdasarkan kepada Australian Project Management Competency Standard.

Assessor yang bertauliah akan menjalankan penilaian ke atas calon program iaitu daripada aspek pengetahuan, kemahiran dan sikap (knowledge, skill & attitude) mengikut tahap pensijilan yang telah ditentukan.


2. OBJEKTIF PROGRAM

 • Menggalakkan amalan terbaik pengurusan projek di JKR;
 • Meningkatkan kompetensi pengurus dan pasukan projek di setiap peringkat JKR;
 • Memastikan setiap pengurus projek mencapai tahap kompetensi yang ditetapkan standing dengan piawaian antarabangsa;
 • Pengetahuan, kemahiran dan keupayaan dalam bidang pengurusan projek yang diperolehi melalui pengalaman bekerja diiktiraf di peringkat antarbangsa;
 • Meningkatkan peluang pembangunan kerjaya disamping memberi keyakinan diri dan kepuasan kepada individu;
 • Meningkatkan keupayaan pengurusan projek untuk memastikan sistem penyampaian perkhidmatan yang lebih berkesan dan responsif bagi memenuhi kehendak dan harapan pelanggan.

3. PENILAIAN BERASASKAN KOMPETENSI

 • Pengetahuan dan kemahiran dinilai berpandukan kepada JKR Competency Standards for Project Management;
 • Penilaian dibuat berdasarkan kepada prestasi & pengalaman kerja di JKR;
 • Kompetensi dan kemahiran yang dinilai bersesuaian dengan tahap pensijilan yang telah ditentukan;
 • Bukti dan rekod dikemukakan sebagai pengesahan;
 • Calon perlu mempersembahkan nilai dan sikap yang positif;
 • Pentauliahan hanya akan diberikan kepada calon yang kompeten sahaja berdasarkan kriteria penilaian pentauliahan yang telah ditetapkan.

4. METODOLOGI PELAKSANAAN PROGRAM

 • Program berlangsung selama enam (6) bulan untuk setiap sesi sehingga calon layak ditauliahkan;
 • Program terbuka kepada kumpulan Pengurusan dan Profesional sahaja;
 • Calon perlu berpengalaman 5 tahun dalam bidang Pengurusan Projek di JKR dimana sekurang-kurangnya 3 tahun memegang sesuatu jawatan pada peringkat persijilan yang hendak dinilai;
 • Calon perlu kemukakan CV yang mengandungi butiran peribadi, pengalaman kerja dan ringkasan tugas & tanggungjawab merangkumi sepuluh (10) bidang utama pengurusan projek; dengan mendapatkan pengesahan dan kelulusan daripada Ketua Jabatan dan Pengurus Projek Bertauliah untuk memohon menyertai program CBAS ini;
 • Satu temuduga (Readiness Interview) akan dilaksanakan kepada semua pemohon untuk memastikan mereka benar-benar layak dan boleh dipilih untuk menyertai program pensijilan ini;
 • Calon yang terpilih akan ditentukan tahap pensijilan bersesuaian dengan pengalaman dan kemahiran dalam bidang pengurusan projek;
 • Calon diwajibkan hadir kursus Project Management Best Practices selama tiga (3) hari;
 • Setiap calon akan dipadankan dengan seorang Assessor yang bertanggungjawab untuk membuat penilaian ke atas calon berdasarkan kriteria penilaian kompetensi yang ditetapkan;
 • Calon perlu bersedia dengan written summary serta bukti dan rekod/dokumen bagi setiap bidang pengurusan projek bagi melancarkan lagi proses penilaian;
 • Sesi penilaian bersama Assessor akan dijalankan secara berkala sekurang-kurangnya empat (4) kali setiap sesi. Assessor akan meneliti written summary pengalaman berkaitan dengan bidang pengetahuan pengurusan projek, memberi komen & nasihat dan melihat rekod serta bukti dokumen berkaitan;
 • Calon digalakkan bertemu dengan Assessor pada bila-bila masa dalam tempoh program untuk melancarkan lagi proses penyediaan written summary dan sign-off elemen yang telah selesai;
 • Calon perlu menyempurnakan Assessment Record Book (ARB) dan Evidence Log Book;
 • Di akhir program, Panel Program Pensijilan dan Pentauliahan Pengurus Projek JKR akan menentukan sama ada calon telah ‘Competent’ atau ‘Not Yet Competent’;
 • Majlis pentauliahan kepada calon yang berjaya.

5. TAHAP PENSIJILAN PENGURUS PROJEK BERTAULIAH JKR

Peringkat Pensijilan Gelaran Singkatan Peranan
Pengurus Program Registered Program Manager RPD Bertanggungjawab terhadap program yang merangkumi kesemua projek yang diurus oleh beberapa Pengurus Projek.
Pengurus Projek Registered Project Manager RPM Bertanggungjawab terhadap sesuatu projek di sepanjang kitar hayat projek.
Pasukan Projek Qualified Project Practitioner QPP Merupakan ahli pasukan projek dalam sesuatu projek.

6. KESIMPULAN

 • Pembangunan kompetensi merupakan asas yang penting untuk meningkatkan lagi kematangan (maturity) dalam pengurusan projek;
 • Program Pensijilan Pengurus Projek bertujuan untuk memberi laluan kepada kepakaran dalam bidang pengurusan projek selain mendapatkan pengiktirafan daripada kementerian/agensi kerajaan yang lain.

7. LAIN-LAIN

 • CBAS Manager:
  Puan Noraniza binti Mohamad Yusof
  Unit Sistem & Kompetensi Pengurusan Projek (USKPP)
  Cawangan Perancangan Aset Bersepadu (CPAB)
  Ir. Hj. Abd Rahman bin Shamsuddin
  The Malaysian Asset and Project Management Association (MAPMA)
 • Urusetia Program CBAS:
  Unit Sistem & Kompetensi Pengurusan Projek (USKPP), CPAB
Scroll to Top